SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ TẠI VIỆT NAM

 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỔ TAY

Bối cảnh, mục đích xây dựng Sổ tay
Bối cảnh

Với việc hội nhập quốc tế  mạnh mẽ  và rộng khắp trên thế  giới, các giao lưu dân sự, thương mại, đi lại di chuyển xuyên quốc gia của các cơ quan, tổ  chức, cá nhân các nước khác nhau ngày càng phổ  biến. Trong bối cảnh đó, nhiều vụ  việc dân sự, kinh tế, thương mại, hình sự, hành chính có yếu tố  nước ngoài phát sinh. Khi cơ quan có thẩm quyền của một nước giải quyết các vụ việc này không chỉ  căn cứ  vào pháp luật quốc gia, không thể  tự mình thực hiện toàn bộ các hoạt động tố tụng mà còn cần sự  hỗ  trợ, phối hợp của cơ quan thẩm quyền nước ngoài trong quá trình tiến hành một số hành vi tố tụng vượt ngoài lãnh thổ thông qua hoạt động TTTP. TTTP trong thời đại ngày nay là một nhu cầu, đòi hỏi khách quan để  giải quyết những vấn đề pháp lý xuyên quốc gia. TTTP xuất phát nhu cầu nội tại thiết thực của bản thân mỗi quốc gia đã trở  thành  trách nhiệm –  nghĩa vụ  hợp tác của quốc gia xét dưới góc độ  pháp luật quốc tế.

Cơ sở  pháp lý đầu tiên để  thực  hiện  TTTP  là điều ước quốc tế  giữa các  nước và pháp luật của các nước có liên  quan về  TTTP. Nếu không có điều ước quốc tế thì việc TTTP thực hiện theo pháp luật của nước được yêu cầu, chủ yếu trên nguyên tắc có đi có lại.

Trong lĩnh vực dân sự, trên cơ sở quy định pháp luật trong nước, các điều ước quốc tế về TTTP mà Việt Nam đã ký kết và thực tiễn TTTP với các nước có thể thấy TTTP về dân sự tại Việt Nam được hiểu là việc các cơ quan có thẩm quyền của các nước hỗ trợ nhau trong thực hiện các hành vi tố tụng riêng biệt trong lĩnh vực dân sự. Để thực hiện TTTP, các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra yêu cầu bằng văn bản gọi là UTTP.

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết 17 Hiệp định/Thỏa thuận  song phương  về  TTTP (Hiệp  định) trong lĩnh vực TTTP về dân sự với các quốc gia/vùng lãnh thổ và gia nhập Công ước Tống đạt với 72 thành viên trong đó có hầu hết các nước mà Việt Nam có nhiều nhu cầu tống đạt giấy tờ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Canada…

Về thể chế trong nước, Việt Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý khá toàn diện cho hoạt động TTTP. Quốc hội đã thông qua Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 (Luật TTTP) và Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi năm 2014). Quốc hội cũng đã thông qua Bộ  luật Tố  tụng dân sự  năm 2015 và  Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326 có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến TTTP về dân sự.

Đặc biệt, ngày 19/10/2016 liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban  hành  Thông  tư  liên  tịch  12  thay  thế  Thông  tư  liên  tịch  số  15/2011/TTLT-BTP-BNGTANDTC ngày 15/9/2011 của Bộ  Tư pháp, Bộ  Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao về  hướng dẫn áp dụng một số quy định về TTTP trong lĩnh vực dân sự của Luật TTTP. Thông tư liên tịch 12 đã nội luật hóa Công ước Tống đạt, hướng dẫn chi tiết về  cách thức, thủ  tục trình tự  thực hiện hồ sơ UTTP về dân sự phù hợp các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự  có yếu tố  nước ngoài của BLTTDS 2015 và quy định cụ  thể  cơ chế  thu, nộp chi phí UTTP về dân sự. Về phạm vi TTTP, Luật TTTP (Điều 10) quy định phạm vi TTTP về dân sự gồm: Tống đạt giấy tờ, hồ  sơ, tài liệu liên quan đến TTTP về  dân sự;  Triệu tập người làm chứng, người giám định; Thu thập, cung cấp chứng cứ;  các yêu cầu TTTP khác về  dân sự.  Các Hiệp định (nội dung về dân sự) quy định phạm vi TTTP gồm:  tống đạt giấy tờ, hồ  sơ, tài liệu liên quan đến TTTP về dân sự; triệu tập người làm chứng, người giám định; thu thập, cung cấp chứng cứ và các yêu cầu TTTP khác về  dân sự;  trao đổi tài liệu, thông tin giữa các cơ quan tư pháp; công nhận và thi hành các bản án, quyết định của Toà án nước ngoài và quyết định của trọng tài nước ngoài.

Mặc dù theo Luật TTTP và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên phạm vi TTTP về dân sự rộng như trên nhưng hoạt động TTTP về dân sự giữa Việt Nam và nước ngoài trên thực tế thời gian qua chủ  yếu tập trung vào hoạt động ủy thác tống đạt giấy tờ  và ủy thác thu thập chứng cứ.  Theo thống kê tại Báo cáo công tác TTTP của Chính phủ  trình Quốc hội hàng năm, từ năm 2013 năm 2017, các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đã gửi đi nước ngoài tổng cộng 15.485 yêu cầu TTTP, đã tiếp nhận  3921  yêu cầu TTTP của nước ngoài vào Việt Nam

Với khối lượng lớn hàng năm các yêu cầu TTTP, Bộ  Tư pháp, Bộ  Ngoại giao, các tòa án và cơ quan thi hành án dân sự (cấp tỉnh, thành phố) trên toàn quốc đã có rất nhiều nỗ lực để thực hiện các quy định pháp luật trong nước cũng như các điều ước quốc tế về TTTP trong lĩnh vực dân sự. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác hiện UTTP trong lĩnh vực dân sự vẫn còn những tồn tại hạn chế, cụ thể là: (i) một số lượng hồ sơ UTTP gửi ra nước ngoài còn chưa đáp  ứng yêu cầu  (về  biểu mẫu, ngôn ngữ  …) nên  bị  trả  lại để  bổ  sung, hoàn thiện khiến thời gian thực hiện UTTP bị  kéo dài; (ii) nhiều trường hợp  thu, nộp và tạm ứng chi phí chưa được thực hiện đúng và đầy đủ; (iii) một số  cơ quan thực hiện hồ  sơ ủy thác còn chưa nắm rõ các kênh thực hiện (theo Công ước Tống đạt hay theo kênh Hiệp định song phương hoặc áp dụng nguyên tắc có đi có lại theo kênh ngoại giao) để lựa chọn phương án phù hợp. Những hạn chế, tồn tại này làm giảm hiệu quả thực hiện TTTP, ảnh hưởng đến việc giải quyết các vụ việc dân sự, thi hành án có yếu tố nước ngoài.

Tổng kết, đánh giá hoạt động TTTP hàng năm của Bộ  Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương cho thấy những hạn chế  nêu trên xuất phát từ  một số  nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan có liên quan đến vấn đề thể chế, tổ chức thực hiện, nhân lực, nguồn lực của Việt Nam và cả thực tiễn các nước. Thời gian vừa qua, nhiều quy định của pháp luật trong nước trực tiếp liên quan đến TTTP về  dân sự mới được ban hành và đi vào thực thi như Bộ  luật tố  tụng dân sự  năm 2015, Thông tư liên tịch số  12, cùng với đó là Công ước Tống đạt chính thức có hiệu lực với Việt Nam  cũng khiến cho nhiều cơ quan thực hiện UTTP lúng túng, bỡ  ngỡ  khi lập và thực hiện hồ  sơ UTTP. Đặc biệt là các cơ quan có thẩm quyền địa phương gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ và gửi hồ sơ cho các nước thành viên Công ước Tống đạt do bên cạnh các quy định chung của Công ước thì các nước thành viên lại có những yêu cầu khác nhau về thành phần hồ sơ, ngôn ngữ, chi phí, đầu mối tiếp nhận các yêu cầu UTTP gửi đến nước mình.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một tài liệu hướng dẫn chi tiết việc áp dụng quy định pháp luật trong nước và điều ước quốc tế về TTTP trong lĩnh vực dân sự để hỗ trợ cho các cán bộ trực tiếp thực hiện UTTP là cần thiết. Với vai trò cơ quan đầu mối về TTTP trong lĩnh vực dân sự, Cơ quan Trung ương trong thực hiện các điều ước quốc tế về TTTP về dân sự, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự  án Quản trị  nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của Hoa Kỳ  xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện TTTP tại Việt Nam (Sổ tay).

Mục đích

Mục đích xây dựng Sổ tay là nhằm:

  • Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện UTTP về dân sự tại Việt Nam đảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam có liên quan.
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động TTTP, đáp ứng yêu cầu của cam kết quốc tế  và tố  tụng trong nước.
  • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong quan hệ dân sự, thương mại nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ dân sự thương mại và hội nhập quốc tế.

Trên đây là bối cảnh và mục đích xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết tại file đính kèm.

————

Dữ liệu Pháp luật Nơi cung cấp thông tin tư liệu Pháp luật Việt Nam & Thế giới 

Hotline: 0929 193 573

Email: Dulieuphapluat@gmail.com

Website: Dulieuphapluat.com