NHỮNG VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH THÁNG 8/2022
1 Thông tư 12/2022/TT-BKHCN
Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Ngày ban hành: 15/08/2022
Ngày có hiệu lực: 01/10/2022
Tải về
2 Thông tư 51/2022/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 11/08/2022
Ngày có hiệu lực: 11/08/2022
Tải về
3 Thông tư 12/2022/TT-BTTTT
Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Ngày ban hành: 12/08/2022
Ngày có hiệu lực: 01/10/2022
Tải về
4 Nghị quyết 104/NQ-CP
Về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030.
Ngày ban hành: 15/08/2022
Ngày có hiệu lực: 15/08/2022
Tải về
5 Thông tư 11/2022/TT-BKHCN
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
Ngày ban hành: 10/08/2022
Ngày có hiệu lực: 01/10/2022
Tải về
6 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 11/08/2022
Ngày có hiệu lực: 06/10/2022
Tải về
7 Quyết định 977/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.
Ngày ban hành: 11/08/2022
Ngày có hiệu lực: 11/08/2022
Tải về
8 Quyết định 979/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.
Ngày ban hành: 12/08/2022
Ngày có hiệu lực: 12/08/2022
Tải về
9 Văn bản hợp nhất 05/BQP-VBHN
Hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày ban hành: 08/08/2022 Tải về
10 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT
Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ngày ban hành: 11/08/2022
Ngày có hiệu lực: 06/10/2022
Tải về
11 Nghị quyết 102/NQ-CP
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương.
Ngày ban hành: 09/08/2022
Ngày có hiệu lực: 09/08/2022
Tải về
12 Văn bản hợp nhất 07/BQP-VBHN
Hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Ngày ban hành: 15/08/2022 Tải về
13 Quyết định 18/2022/QĐ-TTg
ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày có hiệu lực: 02/08/2022
Tải về
14 Thông tư 48/2022/TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ngày ban hành: 03/08/2022
Ngày có hiệu lực: 17/09/2022
Tải về
15 Nghị quyết 23/2022/UBTVQH15
Về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.
Ngày ban hành: 04/08/2022
Ngày có hiệu lực: 04/08/2022
Tải về
16 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15
Tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày ban hành: 11/08/2022
Ngày có hiệu lực: 11/08/2022
Tải về
17 Nghị định 52/2022/NĐ-CP
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Ngày ban hành: 08/08/2022
Ngày có hiệu lực: 08/08/2022
Tải về
18 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP
Hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
Ngày ban hành: 05/08/2022 Tải về
19 Thông tư 46/2022/TT-BTC
Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày có hiệu lực: 01/08/2022
Tải về
20 Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BGTVT
Hợp nhất Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.
Ngày ban hành: 04/08/2022 Tải về
21 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày ban hành: 03/08/2022
Ngày có hiệu lực: 03/08/2022
Tải về
22 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.
Ngày ban hành: 08/08/2022
Ngày có hiệu lực: 30/09/2022
Tải về
23 Văn bản hợp nhất 2932/VBHN-BVHTTDL
Hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan.
Ngày ban hành: 08/08/2022 Tải về
24 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT
Hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.
Ngày ban hành: 03/08/2022 Tải về
25 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT
Hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Ngày ban hành: 03/08/2022 Tải về
26 Quyết định 926/QĐ-TTg
Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày có hiệu lực: 02/08/2022
Tải về
27 Nghị định 50/2022/NĐ-CP
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày có hiệu lực: 15/08/2022
Tải về
28 Quyết định 924/QĐ-TTg
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày có hiệu lực: 02/08/2022
Tải về
29 Quyết định 925/QĐ-TTg
Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày có hiệu lực: 02/08/2022
Tải về
30 Quyết định 922/QĐ-TTg
Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày có hiệu lực: 02/08/2022
Tải về
31 Nghị quyết 96/NQ-CP
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngày ban hành: 01/08/2022
Ngày có hiệu lực: 01/08/2022
Tải về
32 Quyết định 919/QĐ-TTg
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày ban hành: 01/08/2022
Ngày có hiệu lực: 01/08/2022
Tải về