Theo Khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014: “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký”

Đối với bản sao trích lục Giấy khai sinh có hai loại:

  • Bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch
  • Bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính

Để được cấp bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính, người dân có thể đem bản chính giấy khai sinh đến tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn để yêu cầu chứng thực.

Trong trường hợp không có bản chính, người dân đề nghị cấp bản sao trích lục giấy khai sinh từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch, thì phải nộp tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch đến cơ quan có thẩm quyền.

Đọc giả có thể tải Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………..
Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: …………………………………………………………………
Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) …………………………………………………. cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………….
Giới tính: ………………………Dân tộc: ………………………….Quốc tịch:…………………………………………………..
Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân (nếu có):………………………………………………………………………………………………….
Đã đăng ký tại: (5)…………………………………………………………………………………………………………………….

ngày ………. tháng ……….. năm ………….. số……………… Quyển số: ………………..
Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                                                                                  Làm tại:….. , ngày … tháng …  năm …
    Người yêu cầu
       (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

                                                                                                   ……………………………….

Chú thích:
(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.
(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch.
(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.
Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
(6) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.