[Free] – 60 mẫu hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp

Dữ liệu Pháp luật gửi tặng đọc giả Bộ 60 mẫu hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp. Toàn bộ file gồm những tài liệu sau:

I. Những quy định chung

1. Quy định về nội quy

1 Mẫu Quy định về lề lối làm việc Tải về
2 Mẫu Quy định nội quy hội họp Tải về
3 Mẫu Quy định về ứng cử, tiến cử Tải về
4 Mẫu Quy định về việc ra vào cổng Tải về
5 Mẫu Bản cam kết về việc ra vào cổng Tải về

2. Bảo quản và sử dụng tài sản công

1 Mẫu Quy định về quản lý và sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Tải về
2 Mẫu Quy định về việc điều xe Tải về
3 Mẫu Quy định về việc mua, quản lý và sử dụng máy móc, trang thiết bị Tải về
4 Mẫu Quy định về việc quản lý, sử dụng máy photo Tải về
5 Mẫu Quy định về việc quản lý, sử dụng điện thoại Tải về
6 Mẫu Quy định về quản lý, sử dụng máy Fax Tải về
7 Mẫu Quy định về việc quản lý, sử dụng máy tính và mạng internet Tải về
8 Mẫu Quy định về việc sử dụng ô tô cá nhân phục vụ cho công việc chung của Công ty Tải về

3. Quy định bảo mật thông tin doanh nghiệp

1 Mẫu Quy định bảo mật thông tin Tải về
2 Mẫu Quy định lưu chuyển thông tin Tải về
3 Mẫu Quy định về việc phòng gian bảo mật tại công ty Tải về

4. Quy định về an toàn lao động

1 Mẫu Quy định về an toàn vệ sinh lao động Tải về
2 Mẫu Quy định điều tra, khai báo tai nạn lao động Tải về
3  Mẫu Quy định kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và 5S Tải về

5. Quy định về kỹ luật lao động

1  Mẫu Biên bản xử lý vi phạm kỹ luật Tải về
2 Mẫu Quyết định sa thải Tải về
3 Mẫu Quyết định xử lý kỹ luật lao động Tải về
4 Mẫu Thông báo kỹ luật lao động Tải về
5 Mẫu quy định về vi phạm kỹ luật lao động, hình thức xử lý và trách nhiệm vật chất. Tải về
6 Mẫu Quyết định đình chỉ công việc Tải về

II. Quy định về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cấp quản lý

1.  Quy định về nhiệm vụ

1 Mẫu Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tải về
2 Mẫu Quy định về quản trị viên tập sự Tải về
3 Mẫu Chế độ báo cáo nội bộ Tải về

2. Quy định về phân công quản lý

1 Mẫu Quy định phân công và nguyên tắc làm việc của Tổng giám đốc trong cơ quan Tải về
2 Mẫu Quy chế phối hợp công tác quản lý hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tải về
3 Mẫu Quy định quản lý nhà ăn Tải về
4 Mẫu Quy định quản lý nhân sự Tải về
5 Mẫu Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc trong công ty Tải về

III. Quyết định về nhân sự

1. Quy trình tuyển dụng và đào tạo hội nhập

1 Mẫu Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng Tải về
2 Mẫu Quy định tham gia hoạt động đào tạo Tải về
3 Mẫu Quy định hội nhập môi trường làm việc Tải về

2. Quyết định bổ nhiệm, điều chuyển và chính sách đi kèm

1 Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc Tải về
2 Mẫu Quyết định bổ nhiệm (song ngữ) Tải về
3 Mẫu Thông báo về việc điều chuyển công việc Tải về
4 Mẫu Quyết định điều chuyển công việc Tải về
5 Mẫu Quyết định về việc cử đi đào tạo Tải về
6 Mẫu Quy định điều chuyển cán bộ công nhân viên không phải là quản lý Tải về
7 Mẫu Quy định bổ nhiệm, điều chuyển, giáng chức, bãi nhiệm đối với cán bộ Tải về
8 Mẫu Quy định chế độ bàn giao của cán bộ, công nhân viên Tải về
9 Mẫu Quy định về chế độ hỗ trợ khi chuyển công tác Tải về
10 Mẫu Biên bản bàn giao (mẫu 1) – áp dụng cho CBNV quản lý từ trưởng đơn vị trở lên Tải về
11  Mẫu Biên bản bàn giao (mẫu 2) – áp dụng cho CBNV quản lý từ cấp phó trở xuống Tải về
12 Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên Tải về
13 Mẫu Biên bản họp về việc xét chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng Tải về

IV. Lương thưởng và chính sách hỗ trợ

1.  Chính sách đãi ngộ khen thưởng

1  Mẫu Biên bản họp xét khen thưởng Tải về
2 Mẫu Quy chế thưởng, chế độ cho người lao động Tải về
3 Mẫu Quy định tổ chức mừng sinh nhật cho CBNV và khách hàng Tải về
4 Mẫu Quyết định khen thưởng Tải về

2. Quy định đánh giá và thanh toán lương

1 Mẫu Bảng theo dõi chỉnh sửa tài liệu Tải về
2 Mẫu Biên bản họp hội đồng nâng lương Tải về
3 Mẫu Quy định công tác phí và thanh toán chi phí công tác phí Tải về
4 Mẫu Quy định đánh giá công việc công nhân viên Tải về
5 Mẫu Quy trình tính lương Tải về
6 Mẫu Quy định về việc nâng lương Tải về

Mỹ Linh

Dữ liệu Pháp luật Nơi cung cấp thông tin tư liệu Pháp luật Việt Nam & Thế giới 

Hotline: 0929 193 573

Email: Dulieuphapluat@gmail.com

Website: Dulieuphapluat.com