Luật Hôn nhân và gia đình 2014

                                 QUỐC HỘI                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Luật số: 52/2014/QH13             …