Luật Giao thông đường bộ 2008

QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 23/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LUẬT Giao thông đường bộ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ…

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 77/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT Tổ chức chính quyền địa phương Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tổ…

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 63/2014/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014 LUẬT Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật…

Luật Tổ chức Chính phủ 2015

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 76/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT Tổ chức Chính phủ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tổ chức Chính…

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 57/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Tổ chức Quốc hội Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tổ chức Quốc…