Khả năng chuyển nhượng vốn trong các loại hình doanh nghiệp

Khả năng chuyển nhượng vốn trong các loại hình doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác (Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2020) 2. Công ty TNHH MTV Chủ sở hữu công ty được quyền chuyển…

Mẫu giấy đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Mẫu giấy đăng ký Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1 (Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Kính gửi: Phòng Đăng ký…

Văn bản hợp nhất Luật Thương mại

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 17/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019 LUẬT THƯƠNG MẠI Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày…

Luật Thương mại 2005

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 36/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 LUẬT Thương mại Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung…