Chuyển nhượng đất khi đồng sở hữu không đồng ý

Chuyển nhượng đất khi đồng sở hữu không đồng ý Theo Khoản 2, Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp người có quyền sử dụng đất muốn chuyển nhượng, mua bán phần quyền sử dụng của mình trong khối tài sản có nhiều người chung quyền sử dụng, thì người sử dụng…

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng Khoản 5 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc cho thuê lại nhà ở, công trình xây dựng phải được lập thành hợp…

Mẫu Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà, công trình xây dựng

Mẫu Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà, công trình xây dựng Khoản 4 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành…

Mẫu Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở riêng lẻ

Mẫu hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở riêng lẻ Khoản 3 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ phải được lập thành hợp đồng…

Mẫu hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ chung cư Khoản 1 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc mua bán/thuê mua căn hộ chung cư phải được lập thành hợp đồng theo…