LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 54/2019/QH14 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019 LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều…