Luật Thỏa thuận Quốc tế

QUỐC HỘI —— Luật số: 70/2020/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————————- LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Thỏa thuận quốc tế. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH…