Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014

QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 62/2014/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014 LUẬT Tổ chức Tòa án nhân dân _________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tổ…