PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Pháp lệnh số: 10/2014/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014 PHÁP LỆNH Cảnh sát môi trường Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;…