VẠCH MẮT VÕNG … ĐI SAO ĐỂ KHÔNG BỊ PHẠT?

Vạch mắt võng là gì? Theo Mục 4.4 Phụ lục G Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT,Vạch kiểu mắt võng là một trong những vạch kẻ đường được sử dụng trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện nay. Khi gặp kiểu vạch này, người điều khiển không được dừng phương tiện trong…

Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015

 QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ…

Luật Giao thông đường bộ 2008

QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 23/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LUẬT Giao thông đường bộ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ…

Luật Xây dựng 2014

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 50/2014/QH13   LUẬT Xây dựng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều…