Hiến pháp năm 1992

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ CHỦ NGHIÃ XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 1992 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường…

Hiến pháp 2013

QUỐC HỘI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu…

HIẾN PHÁP VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

1 Hiến pháp năm 2013 Ngày ban hành: 28/11/2013 Ngày có hiệu lực: 01/01/2014 Tải về 2 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Ngày ban hành: 25/12/2001 Ngày có hiệu lực: 07/01/2002 Tải về 3 Hiến pháp năm 1992 Ngày ban hành: 15/04/1992 Ngày có hiệu lực: 15/04/1992 Tải về 4…