1 Luật số: 91/2015/QH13
Bộ luật dân sự
Ngày ban hành: 24/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Tải về
2 Luật số: 33/2005/QH11
Bộ luật dân sự
Ngày ban hành: 14/06/2005
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Tải về
3 Luật số: 40/2005/QH11
Bộ luật hàng hải Việt Nam
Ngày ban hành: 14/06/2005
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Tải về
4 Luật số: 95/2015/QH13
Bộ luật hàng hải Việt Nam
Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Tải về
5 Luật số: 100/2015/QH13
Bộ luật hình sự
Ngày ban hành: 27/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Tải về
6 Luật số: 10/2012/QH12
Bộ luật lao động
Ngày ban hành: 18/06/2012
Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Tải về
7 Luật số: 45/2019/QH14
Bộ luật lao động
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
8 Luật số: 24/2004/QH11
Bộ luật tố tụng dân sự
Ngày ban hành: 15/06/2004
Ngày có hiệu lực: 01/01/2005
Tải về
9 Luật số: 92/2015/QH13
Bộ luật tố tụng dân sự
Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2006
Tải về
10 Luật số: 19/2003/QH11
Bộ luật tố tụng hình sự
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004
Tải về
11 Luật số: 101/2015/QH13
Bộ luật tố tụng hình sự
Ngày ban hành: 27/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Tải về

 

Dữ liệu Pháp luật – Nơi cung cấp tư liệu pháp luật Việt Nam & Thế giới

Hotline: 0929 193 573

Email: Dulieuphapluat@gmail.com

Website: Dulieuphapluat.com