BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1. Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó.
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp

2. Căn cứ pháp lý

Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 v/v hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

3. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán

a. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán “trình bày báo cáo tài chính” khi lập và trình bày bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính
Các chỉ tiêu phải thu của Bảng cân đối kế toán có thể bao gồm các khoản được phản ánh ở các tài khoản khác ngoài các tài khoản phải thu, như: khoản cho vay được phản ánh ở TK1283; Khoản ký quỹ, ký cược phản ánh ở TK 244, khoản tạm ứng… Việc xác định các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi được căn cứ vào các khoản mục được phân loại là phải thu ngắn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán (Khoản 3, Điều 17 Thông tư 200/2014/TT-BTC)
Khi lập bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “tài sản” và bên “nguồn vốn” (Khoản 2, Điều 18, Thông tư 200/2014/TT-BTC)
Trên bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn.
Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại dài hạn.
Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, thì tài sản và nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo các điều kiện sau:
Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại ngắn hạn
Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại dài hạn.
Trường hợp này, doanh nghiệp phải thuyết minh rõ đặc điểm xác định chu kỳ kinh doanh thông thường, thời gian bình quân của chu kỳ kinh doanh thông thường, các bằng chứng về chu kỳ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như của ngành, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.

Đối với các doanh nghiệp do không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các tài sản và nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần
Khi lập bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ… giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.
Kỹ thuật loại trừ các khoản mục nội bộ khi tổng hợp báo cáo giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới hoạch toán phụ thuộc được thực hiện tương tự như kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính.
các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

b.  Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Qúy vị có thể tham khảo Mẫu bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Theo Mẫu số B 01-DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc mẫu bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu số B 01/CDHĐ-DNKLT ban hành trong File đính kèm

Hoặc quý vị có thể liên hệ đội ngũ của chúng tôi để hỗ trợ tư vấn, soạn thảo chi tiết qua số hotline: 0929 193 573

—————-

Dữ liệu Pháp luật – Nơi cung cấp tư liệu pháp luật Việt Nam & Thế giới

Hotline: 0929 193 573

EmailDulieuphapluat@gmail.com

Website: Dulieuphapluat.com