1 Luật số: 72/2020/QH14
Luật Bảo vệ môi trường
Ngày ban hành: 17/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
2 Luật số: 68/2020/QH14
Luật Cư trú
Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Tải về
3 Luật số: 45/2013/QH13
Luật Đất đai
Ngày ban hành: 29/11/2013
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Tải về
4 Luật số: 69/2020/QH14
Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
5 Luật số: 73/2021/QH14
Luật Phòng, chống ma túy
Ngày ban hành: 30/03/2021
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
6 Luật số: 70/2020/QH14
Luật Thỏa thuận quốc tế
Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Tải về
7 Luật số: 71/2020/QH14
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Ngày ban hành: 16/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Tải về
8 Luật số: 01/2021/QH15
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Ngày ban hành: 12/11/2021
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
9 Luật số: 03/2022/QH15
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 11/01/2022
Ngày có hiệu lực: 01/03/2022
Tải về
10 Luật số: 02/2021/QH15
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
Ngày ban hành: 12/11/2021
Ngày có hiệu lực: 01/12/2021
Tải về